Sen’li Sen’siz

Ölümden vakit kalmadı yaşamaya

Sensiz geçti günler, geceler

Dolmadı yüreğimiz, doymadı hiç

Aşktan tâkat kalmadı sevmeye

Uzun oldu gidişin, çok uzun

Hiç gelmemiş gibi bahar

Gönüllerimiz yarım, dertlerimiz zayıf

Zulümden umut kalmadı hayallere

Gitmeseydin diyemem ama

Gelmemen yoruyor elbet

Az atıyor ruhumuz, sönük ve cılız

Sen’den öte aşk kalmadı güllere

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store