Gül Güzel

Yüzünden düşen bin parçanın her birine de hayran gönlüm

Sadece gülen değil, solan yüzüne

Gülüne muhtaç, kırmızına hasret

Beyazına yorgun, kalbine mahreç

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store